Adatkezelési Tájékoztató

www.wanderergraphic.com

I. Adatkezelő megnevezése és adatai

Szolgáltató neve: Makó Annamária egyéni vállalkozó (továbbiakban: adatkezelő)

Szolgáltató székhelye / levelezési címe: 2113 Erdőkertes, Szabadkai utca 14.

Adószám: 55514682-1-33

E-mail címe: panna.mako@wanderergraphic.com

Telefonszáma: 06-20-277-1234

II. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Wanderer Graphic (Makó Annamária e.v., a továbbiakban, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

    • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 
    • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
    • évi CVIII. Törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a
    • évi XLVII. Törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 
    • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
    • évi CXIX. Törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, valamint az 1995. évi LXVI. Törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
    • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 
    • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a
    • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról 
    • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
    • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

III. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Az adatkezelő nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tennné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

IV. A kezelt személyes adatok köre

1. Online árajánlatkérő űrlap során megadandó személyes adatok

Jelen honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlap kitöltésekor kért személyes adatok:

Teljes név – kötelező
Email cím – kötelező
Telefonszám

Ezen adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

2. Kapcsolattartás magánszeméllyel

Az adatkezelő tevékenysége során kapcsolatba kerülő magánszemélyek személyes adatainak további kezelése.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke, hogy a vele kapcsolatba kerülő magánszemélyekkel kapcsolatban maradjon.

3. Facebook oldal

Online kapcsolatfelvételi lehetőség, hírekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás biztosítása, vállalkozás reklámozása, potenciális ügyfelek szerzése céljából üzemeltetett Wanderer Graphic Design Facebook oldalán is láthatóak személyes adatok (név).

4. Számlázás

A megrendelést követően a megrendelő szerződést köt az adatkezelővel, a munka elvégeztével pedig számla kiállítása történik az elvégzett munka díjazásáról, melyre jogszabály kötelez. Ehhez számlázási nevet, címet, adószámot és email címet kérünk el. 

5. Sütik ("Cookies")

A www.wanderergraphic.com weboldal harmadik fél által elhelyezett cookiekat (magyarul: sütiket) alkalmaz és használ. Ezek célja, hogy információkat gyűjtsön a weboldal látogatóiról között a fehasználói élmény javítása érdekében. Ezeknek a sütiknek köszönhetően anonim módon nyomon követhető, hogy hányan látogatták meg a weboldalt és annak egyes aloldalait, vagy hogy mekkora a mobil eszközökről történő megtekintések aránya. Ezeknek az információknak a gyűjésében és rendszerezésében elsősorban olyan széles körben elterjedt megoldásokra támaszkodunk, mint a Google LLC által fejlesztett Google Analytics, valamint a Facebook Pixel.

A kezelt adatok körébe jellemzően az Ön eszközének típusa, IP címe, település szintű tartózkodási helye, a weboldal meglátogatásának ideje, időtartama és gyakorisága, valamint a weboldalon végrehajtott oldalmegtekintések és egyéb aktivitások (például link kattintások) tartoznak.

Az adatkezelés önkéntes hozzájárulásán alapul, melynek jogalapját a [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)] képzi, és amelyet weboldalunk első meglátogatásakor egy felugró ablakban kérünk el.

Amennyiben meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon hozzáadja látogatását az analitikához, használja ezt a bővítményt (bármely böngészőre elérhető). Ez a bővítmény megakadályozza a webhelyeken futó Google Analytics JavaScript-kódot (gtag.js, ga.js, analytics.js és dc.js) abban, hogy megossza a webhely látogatási adatait a Google Analytics szolgáltatással.

A Google Analytics letiltó böngészőbővítmény nem akadályozza meg más webhely-analitikai eszközök használatát. Továbbá nem akadályozza meg magának a webhelynek, illetve más elemzési szolgáltatásoknak való adatküldést sem.

A www.wanderergraphic.com weboldalon használt sütik:

Google Analytics – _ga

Leírás: Lehetővé teszi annak megismerését számunkra, hogy a látogató mely oldalakat és tartalmakat tekintette meg, és ezeken milyen aktivitásokat végzett. 
Típus: Analitikai süti
Cél: Egyedi azonosító révén statisztikai adatok gyűjtése arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt. 
Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Google Analytics – _gid

Leírás: Ez a süti a felhasználói viselkedés vizsgálatához szükséges.
Típus: Analitikai süti
Cél: Egyedi azonosító révén statisztikai adatok gyűjtése arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt. 
Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook Pixel – _fbp

Leírás: Lehetővé teszi annak megismerését számunkra, hogy a látogató mely oldalakat és tartalmakat tekintette meg, és ezeken milyen aktivitásokat végzett. 
Típus: Analitikai és marketing süti
Cél: Az adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődő látogatók számára célzott reklámok közzététele a Facebookon és a vele kapcsolatban álló partnerek felületein.
Szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata: https://www.facebook.com/about/privacy

V. Hozzájárulás visszavonása

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés a következő tevékenységeknél:

    • Honlap kapcsolatfelvételi – árajánlatkérő űrlap
    • Facebook oldal üzemeltetése
    • Látogatottsági statisztika készítése

Az érintettnek bármikor joga van az adatkezelési hozzájárulásának visszavonásra. Facebook oldal esetén az oldal követésének / like-olásának visszavonásával, privát üzenet vagy komment esetén annak törlésével, más, hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenység esetén emailben való értesítést követően (panna.mako@wanderergraphic.com).

A hozzájárulás a fentebb megnevezett adatkezelési célok esetében minősül az adatkezelés jogalapjának. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a jogalap nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

VI. Az adatok tárolási helye

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a www.wanderergraphic.com rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépésko rautomatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a www.wanderergraphic.com adatkezelője fér hozzá.

Az adatokat a www.wanderergraphic.com weboldal web szerverén tároljuk.

1. Tárhely szolgáltató

Adatfeldolgozó tevékenysége: Tárhely-szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Netdoor Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 14.
Email cím: info@serverkraft.hu
Adatkezelés célja: A weboldal elérhetőségének biztosítása a világhálón.
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok (név, email cím) valamint a regisztráció pontos ideje, továbbá a weboldal teljes adatállománya.
Érintettek köre: A weboldal látogatói

2. Email szolgáltató

Adatfeldolgozó tevékenysége: Email küldés – fogadás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Gmail – Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA
Adatkezelés célja: A weboldallal kapcsolatos levelezés biztosítása.
Kezelt adatok köre: Az adatalany/érintett által megadott adatok (név, e-mail cím) valamint a munkákhoz kapcsolódó teljes online kommunikáció.
Érintettek köre: Az adatkezelővel való emailen keresztüli kapcsolattartásban résztvevők

3. Számlázás

Adatfeldolgozó tevékenysége: Online számlázási szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Email cím: info@szamlazz.hu
Adatkezelés célja: Számla kiállítása
Kezelt adatok köre: A megrendelő által megadott adatok (név, cím, adószám, email cím)
Érintettek köre: Fizető megrendelők

4. Facebook oldal

Adatfeldolgozó tevékenysége: Online marketing szolgáltatás
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Facebook Inc.
Székhely: Menlo Park, California, USA
https://www.facebook.com/about/privacy/update
Adatkezelés célja: A weboldal elérhetőségének biztosítása a Facebook oldalon
Érintettek köre: A weboldal látogatói

5. Google Analytics

Adatfeldolgozó tevékenysége: Látogatottság mérés
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Google Analytics – Google Inc.
Adatkezelés célja: A weboldal látogatottságának mérése
Kezelt adatok köre: A weboldal látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címe
Érintettek köre: A weboldal látogatói

VII. Az adatok tárolásának időtartama

Kapcsolatfelvételi – árajánlatkérő űrlap (név, email cím) – üzleti kapcsolat lezárásáig, de évente felülvizsgálat

Facebook oldal (név) – oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés/követés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig

Számlázási név és cím – jogszabályban előírt ideig: egyéni vállalkozók esetén tárgyév + 5 év

Weboldal karbantartási munkák – szerződés fennállásáig

www.wanderergraphic.com weboldalról érkező sütik – sütik érvényességi idejéig, illetve amíg a felhsználó nem törli a böngészőjéből azokat

Google Analytics látogatottsági statisztika – 26 hónap

VIII. Szerződés és jogi kötelezettség

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettsége az adatkezelőnek. Amennyiben a kért adatokat a megbízó nem adja át, lehetetlen a vállalt szolgáltatás teljesítése.

A szolgáltatás megrendelését követően a megrendelőkkel létrejön egy szerződés írásban vagy szóban. A vállalkozás alapvetően jogi személyekkel köt szerződést, mégis előfordulhat, hogy a szerződés személyes adatokat is tartalmaz, például a kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve. A szerződéskötés feltétele ezen adatok ismerete. Az adatok ismerete nélkül a szerződés nem megköthető, a szolgáltatás nem teljesíthető.

IX. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyesadatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; azérintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; ahelyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzettpanasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

   • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
   • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
   • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
   • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
   • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró,az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladatvégrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

   • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
   • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyesadatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyesadatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogosérdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

X. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, kérjük értesítse Makó Annamáriát (panna.mako@wanderegraphic.com), mint adatkezelőt, hogy minél előbb helyreálljon a jogszerű állapot. Ha továbbra is úgy érzi, hogy a jogszerű állapot nem állítható helyre, Önnek az alábbi eljárás kezdeményezésére van lehetősége:

Panaszbenyújtás joga az adatkezeléssel szemben felügyeleti hatósághoz

Panaszbenyújtás joga az adatkezeléssel szemben felügyeleti hatósághoz, ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendeletet sérti:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: https://naih.hu

Bírósághoz fordulás joga

 Önnek joga van az érintett lakóhelye szerinti vagy az adatkezelő székhelye szerinti bírósághoz fordulni. Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik panaszával, illetve, ha nem kap tájékoztatást a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy eredményeiről 3 hónapon belül.

XI. A jelen tájékoztató módosításai

Makó Annammária, mint adatkezelő, fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. Olyan módosítás esetén, amikor ezt jogszabály előírja, az adatkezelő emailben tájékoztatja az érintetteket.

Erdőkertes, 2021. feburár 15.